วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

*เทคโนโลยีการศึกษา*

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายขอบข่ายและความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาต่อการเรียนการสอน วิธีระบบ กระบวนการสื่อความหมาย การจำแนกประเภทของสื่อการเรียนการสอน การเลือก การแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การจัดหา การใช้ การผลิต การประเมินผลและการเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอน


ศูรัส วินันท์
สาขา วิจัยแลประเมินผลการศึกษา รุ่นที่ 4คำอธิบายรายวิชา
........ศึกษาวามหมายขอบข่ายและความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาต่อการเรียนการสอน วิธีระบบ กระบวนการสื่อความหมาย การจำแนกประเภทของสื่อการเรียนการสอน การเลือก การแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การจัดหา การใช้ การผลิต การประเมินผลและการเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอน
........ ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อหลักท่เหมาะสมกับสภาพชั้นเรียนวัตถุประสงค์เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมในวิชานี้แล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังนี้
1) อธิบายถึงความหมาย หลักการ และนวทางของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้กับการเรียนการสอนได้ถูกต้องและเหมาะสม
2) ประยุกต์วิธีระบบไปใช้กับการเรยนการสอนและชีวิตประจำวันได้
3) อธิบายความหมาย คุรค่า ประเภทของสื่อการเรียนการสอน วิธีการเลือกและการนำสื่อมาใช้กับการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง
4) อธิบายถึงความหมาย ความสำคัญ หลักในการออกแบบกราฟิก และสามารถผลิตวัสดุกราฟิก และสามารถผลิตวัสดุกราฟิกเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้
5) อธิบายวิธีการ ขั้นตอน และสามารถแสดงเกี่ยวกับสื่อการประเภทกิจกรรมได้
6) ใช้จัดเก็บ และการบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์พื้นฐานได้อย่างถูกวิธี7) อธิบายถึงแนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคตได้แผนการสอน

สัปดาห์ที่ 1
1. สภาพการศึกษา ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
2. แนวทางการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3. บทบาทของเทคโนดลยีและนวัตกรรมของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4. ความหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สัปดาห์ที่ 2
1. วิธีระบบ
2. การประยุกต์ใช้วิธีระบบกับการดำเนินงานทางการศึกษา
สัปดาห์ที่ 3
1. การสื่อสารทางการศึกษา
2. การประยุกต์ใช้การสื่อสารกับการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ 4
1. จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
2. จิตวิทยาการรับรู้
3. จิตวิทยาการเรียนรู้
4. จิตวิทยาพัฒนาการ
สัปดาห์ที่ 5
1. สื่อการเรียนการสอน
2. อุปกรณ์
3. สื่อกิจกรรม
สัปดาห์ที่ 6
การออกแบบการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ 7
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
สัปดาห์ที่ 8
การใช้เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ 9
การใช้เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ 10
E-Lerning
สัปดาห์ที่ 11
(blended learning)
สัปดาห์ที่ 12
การศึกษาทางไกล
สัปดาห์ที่ 13
การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
สัปดาห์ที่ 14
เทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต
สัปดาห์ที่ 15

อภิปรายสรุปบทเรียนการวัดและประเมินผล
1. คะแนนระหว่างภาคเรียน
1.1 รายงานเรื่องวิธีระบบ 5 คะแนน
1.2 รายงานเรื่องการประยุกต์ใช้การสื่อสารฯ 10 คะแนน
1.3 รายงานและการนำเสนอด้วย PowerPoint 10 คะแนน
1.4 ผลงานการผลิตสื่อสีไม้ 15 คะแนน
1.5 รายงานเรื่องการออกแบบการเรียนการสอน 5 คะแนน
1.6 ผลงานการสร้างเว็บบล็อก 20 คะแนน
1.7 รายงานเรื่อง e-leaning 5 คะแนน
1.8 รายงานเรื่องการเรียนรู้แบบผสมผสาน 5 คะแนน
1.9 รายงานการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 5 คะแนน
2.0 รายงานการศึกษาทางไกล 5 คะแนน
2. คะแนนปลายภาคเรียน

สอบปลายภาคเรียน 20 คะแนน


เกี่ยวกับฉัน

นักศึกษาปริญญาโท สาขา วิจัยแลประเมินผลการศึกษา รุ่นที่ 4